PRIVATLIVSPOLITIK FOR ANSATTE

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for ansatte i LTI ApS, CVR-nr. 15 84 88 47 (herefter ”Selskabet”).

Som følge af din ansættelse i Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1. Generelt

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3. Kontakt

1. Generelt

Gennem dit ansættelsesforhold i Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuvæ-rende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Selskabet behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen og når du ansættes, ligesom der løbende indsamles personoplysninger som led i ansættelsesforholdet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, fødselsdato, ansøgning og CV, advarsler, men det kan også være oplysninger fra egen læge i forbindelse med sygefravær. Sådanne helbredsoplysninger anses som følsomme personoplysninger, og der stilles derfor større krav sikkerhedsniveau ved opbevaring af sådanne oplysninger.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med dit ansættelsesforhold, vil blive opbevaret i din personalemappe (fysisk og/eller elektronisk).

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe dit ansættelsesforhold hos Selskabet består.

Under det løbende ansættelsesforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet om dig i din personalemappe. Vi vil dog løbende slette de oplysninger, som ikke længere har relevans for dit ansættelsesforhold.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med ansøgningsprocessen og under det løbende ansættelsesforhold, bruges først og fremmest til almindelig personaleadministration og dermed også til opfyldelse af den kontrakt, du har indgået med Selskabet.

Oplysningerne kan i nødvendigt omfang blive videregivet til tredjepart, herunder blandt andet til de relevante offentlige myndigheder samt lønudbyder, sundhedsforsikring, pensionssystem mv.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle personoplysninger.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, der ud- Side 3/5 springer af anden lovgivning eller kollektiv overenskomst, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

2.3.1 Efter ophør af ansættelsesforhold

Ved ophøret af dit ansættelsesforhold, vil vi tage stilling til, om alle dine oplysningerne skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive slettet uden unødigt ophold og senest 5 år efter endt ansættelse. Efter opbevaringsperioden på 5 år vil din samlede personalemappe blive slettet, medmindre lovgivningen undtagelsesvis giver grundlag for en længere opbevaring.

Din e-mail fra arbejdet vil blive opbevaret i 12 måneder, således at vi kan videresende eventuelle arbejdsrelaterede e-mails til dine kollegaer.

2.4 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores ITsystem med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som ansat.

2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, herunder behandle, dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabets behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse til Pia Hjuler Jensen på mail: info@lti.dk .

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

LTI ApS politik for behandling af persondata i forbindelse med jobansøgning.

I ApS er vi underlagt reglerne i Persondataloven, Databeskyttelsesforordningen og retningslinjer udstedt af Datatilsynet. Overordnet set betyder det, at vi indsamler, opbevarer og håndterer persondata ud fra principperne om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet, som selvfølgelig også gælder, når det drejer sig om en jobansøgers persondata. 

Når vi indsamler og registrerer dine data, bliver de gemt digitalt på en sådan måde, at kun få, relevante medarbejdere har adgang til dine data. Vi håndterer dine data på en forsvarlig måde og sikrer, at udefrakommende personer ikke har mulighed for at få adgang til dine oplysninger. 

Bliver du ansat i den stilling, hvortil din jobansøgning er rettet, vil vi gemme denne i din personalemappe, som også kun få, relevante medarbejdere har adgang til. 

Får du et afslag på en stilling, du har søgt, gemmer vi som udgangspunkt din jobansøgning i 3 måneder. Det gør vi, hvis der skulle dukke en lignende stilling op i løbet af perioden, og vi ønsker at gennemlæse din ansøgning igen. Efter de 3 måneder bliver din ansøgning automatisk slettet i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningens slettefrist for jobansøgninger. Du er dog i din fulde ret til at bede om at få slettet din ansøgning fra vores system på et hvilket som helst tidspunkt inden periodens udløb. Ønsker du dette, vil din jobansøgning blive slettet manuelt hurtigst muligt efter din anmodning, og du vil få besked herom umiddelbart efter sletningen. Ovenstående gælder ligeledes for uopfordrede jobansøgere. 

Share this page